زبان
FA
EN

صنعتی > دستگاههای بالانس با ترزه (محور) خوابیده > گنجایش 5 تا 500 کیلوگرم


Z100-TCN

برای روتورهای تا سنگینی 150 کیلوگرم دارای سیستم گردانندۀ پشتیبانی شده از بیرون.

بیشتر>>>

Z300-TCI

با گنجایش 450 کیلوگرم

بیشتر>>>

Z300-G-GV

با گنجایش 450 کیلوگرم

بیشتر>>>

دددد

ددددددددددددددد

بیشتر>>>

ذذ

ذذذذذذذ

بیشتر>>>

رررررر01

ررررررررررررررررررر01

بیشتر>>>img

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito..png" alt="img" />

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

Grazie.