زبان
FA
EN

صنعتی > دستگاههای بالانس با ترزه (محور) خوابیده > گنجایش 10000 تا 60000 کیلوگرم

Z10000-TC

با گنجایش 15000 کیلوگرم

بیشتر>>>

Z20000-G-TC

با گنجایش 22000 کیلوگرم

بیشتر>>>

Z40000-G-GV

با گنجایش 45000 کیلوگرم

بیشتر>>>

Z50000-G-GV

با گنجایش 60000 کیلوگرم

بیشتر>>>img

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito..png" alt="img" />

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

Grazie.